021 3623 5350

توکلش به خدا، زندگی اش را گرم می کرد

خاطره ای از مددحویان خیریه پدر مهربان بقیع

همه پست ها توسط خیریه پدر مهربان.

توکلش به خدا، زندگی اش را گرم می کرد

توکلش به خدا، زندگی اش را گرم می کرد

در آن اولین دیدار که برای دریافت کمک به موسسه مراجعه کرده بود فکرش را نمی کردیم زندگی شان این قدر زود سر و سامان به خود ببیند؛ اما او خودش به کمک خدا یقین…
پایان این امتحان شیرین است، اگر نلغزی

پایان این امتحان شیرین است، اگر نلغزی

زندگی خوب و باصفایی داشتند که بعد از به دنیا آمدن کیان، بهاری تر شد. هم بهمن از داشتن همسری مهربان و همراه، خدا را شکر می کرد و هم طوبی از داشتن شوهری خوش…