021 3623 5350

پایان این امتحان شیرین است اگر نلغزی

خاطره ای از مددجویان خیریه پدر مهربان بقیع

بایگانی برچسب برای پدر مهربان

پایان این امتحان شیرین است، اگر نلغزی

پایان این امتحان شیرین است، اگر نلغزی

زندگی خوب و باصفایی داشتند که بعد از به دنیا آمدن کیان، بهاری تر شد. هم بهمن از داشتن همسری مهربان و همراه، خدا را شکر می کرد و هم طوبی از داشتن شوهری خوش…
شیرینی بعد از رهایی

شیرینی بعد از رهایی

روز های سختی بود که به سردی بر او می گذشت …چرا که نه آشیانه ای بود تا کنج گرمی داشته باشد و  او  را زیر سایه سقف و در بطن دیوار هایش پناه دهد…